Õpiandmete visualiseering

Alates esimese kursuse viiendast nädalast olen kogunud oma õppimise kohta andmeid: algus- ja lõpuaeg ning õppeaine, millega selle aja jooksul tegelesin. Andmetes sisaldub kõik, mida pean produktiivseks õppimiseks, sh loengud, praktikumid, seminarid, iseseisev töö, lugemine jne.

Olen andmeid töödelnud ja allpool esitanud nad hästiarusaadaval kujul - visualiseering muudab andmed palju arusaadavamaks, kuna inimese visuaalsüsteem on võimas infotöötlus- ja mustrite leidmise masin. Kommentaaridega analüüsi toodud graafikute kohta leiad mu blogist.

Et graafikuid korralikult kuvataks, tuleb lehte vaadata modernse brauseriga.

Ajakulu tundides nädala ja nädalapäeva järgi

Järgneva graafiku ühel teljel on nädalapäevad esmaspäevast pühapäevani ja teisel teljel nädalad. See tähendab, et päevad jooksevad vasakult ülemisest nurgast alla ja tulpades vasakult paremale.

Iga kasti värv näitab, kui kaua vastaval päeval õppisin. Hõlju hiirega kastide peal, et näha vastava päeva infot. Kui kasti peal hõljudes ei kuvata lisainfot, siis sel päeval andmeid ei olnud, s.t. ma ei õppinud.

Ajakulu tundides EAP kohta erinevatele ainetele

Järgneval graafikul on iga tulp üks õppeaine ja ained on sorteeritud ajakulu (y-telje väärtuse) kahanevas järjekorras. Kuna ajakulu on läbi jagatud EAP-de arvuga, peaks teoreetiliselt olema kõigi tulpade kõrgused enam-vähem võrdsed. Katkendlik joon graafiku ülaosas tähistab nominaalkoormust tundides EAP kohta (26 h/EAP) - ideaalis peaksid kõik tulbad ulatuma sinnani.

Tärniga (*) tähistatud aineid võtsin tervislikel põhjustel kaks korda; see võib ajakulu ainele ühes või teises suunas mõjutada. Hiirega tulba peal hõljudes näed vastava aine nimetust ja muud infot.

Ajakulu tundides iga mooduli kohta

TÜ õppekavad koosnevad moodulitest, mis koondavad enamasti mingi sarnase temaatikaga aineid, näiteks matemaatika alusmoodul informaatika õppekavas.
Igas moodulis on ainete nominaalmaht sama (24 EAP-d moodulis). See tähendab, et kui kõik moodulid oleksid võrdse raskusega, oleks ring jaotatud kuueks täpselt võrdseks osaks. Allolev graafik näitab, kui palju iga moodul tegelikult aega võttis.

Liigu hiirega ringi sektorite peal, et näha vastava mooduli nimetust ja sellesse kuuluvaid aineid. Kahe tärniga (**) tähistatud aineid ei ole ma (veel) võtnud, mistõttu eeldasin, et need võtavad sama palju aega kui mooduli ülejäänud ained keskmiselt.

Moodul:

[liigu hiirega vasakul sektori peale]

Ained: